plan - Kancelaria Adwokacka Cezary Porydzaj

Przejdź do treści

Menu główne:

planMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Marysina Wawerskiego
Poniższa strona powstała, aby w dużym skrócie objaśnić czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jakie uprawnienia przysługują właścicielom nieruchomości oraz tryb, w jakim należy skarżyć jego założenia na etapie planowania i konsultacji społecznych.
Dodatkowo w tym miejscu znajdą państwo odnośniki do pobrania podstawowych informacji zebrane w jednym miejscu.

Aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Marysina Wawerskiego grafika (pdf)
(* powyższy plik z uwagi na rozmiar
, lepiej jest zapisać na dysku i przeglądać przy użyciu programu Adobe Reader lub odpowiednika, użycie przeglądarki internetowej może powodować długie ładowanie się pliku)

Odnajdując na planie graficznym swoją nieruchomość, można odczytać jednostkę terenową np. MN20a; UU/M11a
Analogicznie zostały opisane drogi objęte planem np. 12 KD-L (część ul. Skrzyneckiego); 8KD-L ( ul. Potockich)

Mając ustalone oznaczenia interesujących nas jednostek terenowych, otwieramy: Tekst projektu planu (pdf)

Wówczas możemy
odszukukać ustalenia planu dla powyższych jednostek terenowych (str. 28-79) m.in przeznaczenie podstawowe, jaką część powierzchni może zostać przeznaczona pod działalność usługową; intensywność zabudowy; minimalna wielkość działki pod zabudowę, wysokość zabudowy, konstrukcję dachu, ilość powierzchni biologicznie czynnej.
parametry projektowanej drogi (str. 79-83) m.in. szerokość, przeznaczenie.


Gdy po analizie powyższych dokumentów dochodzimy do wniosku, że np. droga przebiegająca koło naszego domu, obecnie o szerokości 10,5 metra wraz z chodnikami, w miejscowym planie jest przewidywana jako droga o szerokości 18-22 m (m.in odcinek 7 KD-Z zachodnia część ul. Skrzyneckiego) co by oznaczało przesunięcie ogrodzenia o 10 metrów w głąb naszej nieruchomości, możemy złożyć uwagi do takiego projektu.


Składanie uwag dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Elementy planu, które naszym zdaniem z jakiegoś powodu powinny zostać zmienione, skarżymy składając uwagi. Prezydent m.st. Warszawy rozpatruje uwagi złożone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Na stronie Urzędu m.st. Warszawy znajduje się formularz na którym należy to uczynić
.
formularz składania uwag - link

O procedurze składania uwag, można dodatkowo przeczytać na stronie Urzędu m.st. Warszawy.

IV SA/Wa 599/08 - wyrok WSA Warszawa z dnia 23-05-2008
"Uwzględnienie zgłoszonych uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie może sprowadzać się do wprowadzenia jakichkolwiek zmian, lecz zmian wskazanych przez sporządzającego uwagi."

Należy zwrócić uwagę, iż w świetle obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 18 ust. 1, uwagi są obowiązującym środkiem zgłaszania zastrzeżeń do zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zastąpiły znane poprzedniej ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) zarzuty i protesty.

Formułując w uwagach zarzuty względem przyjętych zapisów planu, istotnym jest w miarę możliwości przedstawić własną alternatywę (np. ograniczenie szerokości drogi do XX metrów; zmianę kwalifikacji drogi na dojazdową i ograniczenie jest szerokości do xx metrów) następnie opisać w sposób rzeczowy oraz logicznie uzasadnić, czemu nasze rozwiązanie jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu społecznego, ekologii etc.

Przy formułowaniu zarzutów dotyczących wpływu na środowisko, warto się dodatkowo zapoznać z opinią dot. oddziaływania na środowisko ustaleń zawartych w miejscowym planie i wykorzystać znajdujące się tam zapisy.

Podstawowa uwaga jaką można sformułować, jest zmniejszenie planowanej szerokości drogi sąsiadującej z naszą nieruchomością, należy jednak mieć na względzie przepisy rozporządzenia, (przytoczone na dole strony, w części „Przepisy”) dotyczące warunków jakim muszą odpowiadać drogi, określające minimalną szerokość drogi lokalnej do 12 metrów, natomiast drogi dojazdowej do 10 metrów. W przypadku gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje szerokość drogi lokalnej 16 lub nawet 20 metrów, wniosek o jej zwężenie do 12 metrów ma duże szanse powodzenia szczególnie, jeśli zostanie logicznie uzasadniony.

IV SA/Wa 972/06 - wyrok WSA Warszawa z dnia 23-08-2006
Tworząc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uprawniony organ gminy nie może kierować się wyłącznie interesem jednostki, ale winien działać zgodnie z potrzebami całej społeczności lokalnej.”

II SA/Gd 564/08 - wyrok WSA Gdańsk z dnia 15-01-2009
"Ustalenia i wymagania przyjęte w planie muszą być dla właściciela realne do wykonania, gwarantować racjonalność i ekonomiczność planowanej zabudowy odpowiednio do wielkości terenu."

Przykładowe uwagi wraz z rozstrzygnięciami:

Wniosek

Rozstrzygnięcie

Uzasadnienie

Wniosek o zmniejszenie szerokości ul.
Kartonowej 18KDD do 8 m.

Uwzględniona

Wprowadzić korektę na rysunku i w tekście planu –
ulica stanowi przedłużenie istniejącego odcinka ulicy
Kartonowej o szerokości 8m.

Wniosek o zmniejszenie minimalnej wielkości działki pod zabudowę
jednorodzinną
wolnostojącą do 600 m2, a działki pod zabudowę bliźniaczą do 400m2

Uwzględniona

Ustalenie minimalnych wielkości działek budowlanych
ma na celu zachowanie ładu przestrzennego na
obszarze kształtującego się osiedla mieszkaniowego,
ograniczenie zbytniego zagęszczenia zabudowy,
dostosowania do układu komunikacyjnego oraz
zachowanie udziału terenów biologicznie czynnych.
Wprowadzić do planu korekty dot. parametrów działek
dla zabudowy jednorodzinnej – uzasadnione jest
zmniejszenie wielkości działek budowlanych: dla
zabudowy wolnostojącej minimalna wielkość działki
600m2, dla zabudowy bliźniaczej minimalna wielkość
działki 400m2 dla jednego segmentu

Wniosek o zmniejszenie szerokości drogi
34KDD z 11m do 7m tak jak jest obecnie.

Uwzględnionaw części poprzez zwężenie do 10m

W planie wyznaczono publiczną drogę dojazdową o
szerokości 11m. Zgodnie z rozporządzeniem w
sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne szerokość drogi klasy
dojazdowej powinna wynosić minimum 10m.
Wprowadzić korektę do planu – przewidzieć ulicę
34KDD o szerokości 10m.

Protest przeciw poszerzaniu ul. Odeskiej
21KDD kosztem działek z których
powstała dotychczasowa ul. Odeska.

Nieuwzględniona

Obecnie ul. Odeska ma ok. 4m szerokości, co nie
spełnia wymagań dla ulicy klasy dojazdowej zgodnie z
rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne – ulica
dojazdowa powinna mieć szerokość min. 10m. Biorąc
pod uwagę istniejący stan zagospodarowania w planie
przewidziano poszerzenie ulicy do 8m.

Przepisy
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430)


§ 2 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, wykonywaniu dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, a także ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie oraz przy remontach objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

§ 3 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) drodze – rozumie się przez to drogę publiczną,
2) terenie zabudowy – rozumie się przez to teren leżący w otoczeniu drogi, na którym dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarowania, wymagające urządzeń infrastruktury technicznej, lub obszary przeznaczone pod takie zagospodarowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
3) liniach rozgraniczających drogę – rozumie się przez to granice terenów przeznaczonych na pas drogowy lub pasy drogowe ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w wypadku autostrady – w decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady; w liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowy (ulicy) mogą znajdować się również urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi,
4) klasie drogi – rozumie się przez to przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych,


§ 4
1. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujące klasy dróg:
4) główne, oznaczone dalej symbolem "G",
5) zbiorcze, oznaczone dalej symbolem "Z",
6) lokalne, oznaczone dalej symbolem "L",
7) dojazdowe, oznaczone dalej symbolem "D".
2. Drogi zaliczone do jednej z kategorii, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające następującym klasom dróg:
3) drogi powiatowe – klasy G, Z i wyjątkowo klasy L,
4) drogi gminne – klasy L, D i wyjątkowo klasy Z.

§ 5 Usytuowanie drogi oznacza w niniejszym rozporządzeniu umieszczenie jej elementów w pasie terenu wyznaczonym liniami rozgraniczającymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w trybie określonym w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 7
1. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, nie powinna być mniejsza niż określona w tabeli:
Klasa ulicy  Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicy
:
Z  20  30  –
L  12  –  –
D  10  –  –Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)

pełną treść ustawy
można pobrać ze strony sejmu

Art. 18
1.
Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, o którym mowa w art. 17 pkt 9.
2. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 11.
3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 30 Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

Art. 36 Roszczenia odszkodowawcze właściciela
1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy:
1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
2) wykupienia nieruchomości lub jej części.
2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.
3. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
4. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
4a. Opłaty, o której mowa w ust. 4, nie pobiera się w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.18)) albo przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.19)). W przypadku zbycia przez następcę nieruchomości przekazanych przez rolnika przepisy o opłacie, o której mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio.
5. W razie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego, w części lub w całości, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo opłata, o której mowa w ust. 4, podlegają zwrotowi odpowiednio na rzecz gminy lub na rzecz aktualnego właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w razie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego w części lub w całości gmina może żądać od aktualnego właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości zwrotu kwoty stanowiącej równowartość wypłaconego odszkodowania.


Art. 37
1. Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3, oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem.
3. Roszczenia, o których mowa w art. 36 ust. 3, można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4.
5. Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości, w formie aktu notarialnego, jest zobowiązany przesłać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta wypis z tego aktu.
6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, w drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 5.
7. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4.
8. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia okresowo - odpowiednio do potrzeb, lecz co najmniej raz w roku - na sesji rady gminy informację o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7.
9. Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1-3, powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub w wykupie nieruchomości właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługują odsetki ustawowe.
10. Spory w sprawach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, rozstrzygają sądy powszechne.
11. W odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości oraz zasad określania skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, a także w odniesieniu do osób uprawnionych do określania tych wartości i skutków finansowych stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami.
Jeśli na stronie jest jakiś błąd, ewentualnie chcą Państwo przesłać krótką wiadomość lub opinię, można skorzystać z załączonego formularza wiadomości: 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego